Krédo - Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.


Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho,

ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Márie panny,

trpel pod Pontským Pilátom,

ukrižovaný umrel a pochovaný bol;

zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych,

vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho;

odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

 

 

Verím v Ducha Svätého,

svätú cirkev všeobecnú,

spoločenstvo svätých,

hriechov odpustenie,

tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.

Amen.

 

Nicejsko-carihradské vyznanie

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

 

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,

zrodeného z Otca pred všetkými vekmi.

Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,

splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,

skrze neho bolo všetko stvorené.

On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.

Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.

Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.

Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.

A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

 

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,

ktorý vychádza z Otca i Syna.

Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.

On hovoril skrze prorokov.

 

Verím v jednu svätú, všeobecnú  apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.

 

Athanásiovo vyznanie

(krátené)

Uctievame jedného Boha v Trojici

a Trojicu v jednote bez zmiešania Osôb a bez oddeľovania podstaty.

Iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.

Avšak Otec, Syn a Duch Svätý majú iba jedno Božstvo,

rovnakú slávu, spoločnú večnú vznešenosť.

 

Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.

Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.

A predsa nie traja Veční, ale jeden Večný,

nie traja Nestvorení, ani traja Nezmerní, ale jeden Nestvorený, jeden Nezmerný.Všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý,

a predsa nie traja Všemohúci, ale jeden Všemohúci.

Otec je Boh, Syn Boh, Duch Svätý Boh,

a predsa nie traja Bohovia, ale jeden Boh.

V tejto trojjedinosti nič nie je skôr alebo neskôr,

nič nie je väčšie alebo menšie,

ale všetky tri Osoby sú si rovnako večné a rovnako veľké.

 

Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, je Boh a človek.

Ako Boh splodený z podstaty Otca od večnosti,

a ako človek zrodený z podstaty matky v čase.

Dokonalý Boh, dokonalý človek,

poznávajúci z rozumovej duše a z ľudského tela.

Rovný s Otcom čo do božstva, menší ako Otec čo do ľudskosti.

A hoci je Bohom  i človekom, nie sú dvaja, ale jeden Kristus.

Nie zmenou božstva na telo, ale preto, že Boh prijal ľudskosť.

Nie zmiešaním podstaty, ale jednotou osoby.

Ako duša a telo tvoria iba jedného človeka,

tak aj Boh a človek je iba jedeným  Kristom.

On za nás trpel pre našu spásu, zostúpil k tým, čo sú v podsvetí,

tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil do neba, sedí po pravici Otca.

Odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych.