Požehnania

Všeobecné 

Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným

Nachádzajúcim aj nájdeným 

Ďalekým aj blízkym

Trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie

Nech nás vovádza do Pravdy

Nech nás premieňa Láskou

Nech nás rozväzuje Slobodou

V Kristovi Ježišovi našom Pánovi

Amen

Novomesačné

Nech nás požehná Trojjediný Boh

Nech nám podľa slov modlitby

Nášho Pána udelí milosť

Jednoty v Trojjedinom Bohu

Aby sme všetci boli jedno

Ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi

Aby sme aj my v nich boli jedno

Nech zrkadlíme Božiu slávu

Jednotou v rozmanitosti

A Duch Lásky, ktorý je v Bohu

Nech je v nás a my v ňom

V mene nášho Pána Ježiša Krista Amen

Veľkopiatočné

Nech nám Boh 

Zjavený vo Veľkonočnom tajomstve

Ukrižovania a vzkriesenia

Udelí svoje požehnanie

Aby sme vstúpili bránou Lásky

Ktorú si otvoril na dne smrti

A boli s tebou ukrižovaní Kriste

Naše Ja nech nežije viac  sebe

Nech žije v Tebe 

Vo viere v Teba Kriste

Lebo Ty si si nás zamiloval

A obetoval si za nás sám seba

V mene Otca Syna i Ducha Svätého 

Amen

Veľkonočné nedeľné

Nech nám Boh 

Zjavený v zázraku vzkriesenia 

Udelí svoje požehnanie 

Aby sme na svojom dne Pane 

Poznali Tvoje výšiny

Aby sme sa spoznali v Tebe Kriste 

Vo svojom umieraní zakúsili

Moc tvojho vzkriesenia

Cez všetky malé noci a rána 

Aby sme s vierou 

Kráčali k tej poslednej noci 

Do Tvojho rána 

V mene Kristovej smrti a vzkriesenia

Amen

Vianočné

Nech nám Boh

Vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi

Udelí svoje požehnanie

Aby tak ako si sa ty Bože – Slovo

Stal v Kristovi telom

Aj my sme v tebe boli slovom

Ktoré sa stáva telom

Prijali Ťa 

V dôvere a vernosti

A rodili sa ako večné deti z Boha

V mene Vianočného Boha 

Ktorý sa stal dieťaťom 

Amen

Svätodušné

Nech nám Boh Letníc 

Udelí svoje požehnanie

Nech nás z chaosu našich jazykov 

Privedie späť k porozumeniu Slova 

Nech si Tvoj Duch v našom duchu 

Vytvorí Boží príbytok

Aby sme ťa Bože našli v sebe 

Ako stred bytia

Aby sme poznali že sme v Tebe 

a Ty si v nás.

V mene Tvojho Ducha Pravdy

Amen

Požehnanie zákona

Drahý Bože

Ty ktorý si Pravda

Zostavil si veľký text vesmíru

Zo slov stvorených vecí

Z planét z hviezd zo zeme 

Z trávy stromov oblakov riek jazier

Zo zvierat z vtákov plazov z rýb i hmyzu

Svoje slova si napísal písmenami buniek atómov a kvarkov

A všetko si to spojil do živého celku 

Neviditeľnou sieťou skrytých síl 

Bože chválime ťa za prírodné zákony 

Ty ktorý si sa rozhodol stvoriť nás slobodnými

Ďakujeme ti za svetlo 

Ktoré vrháš do našej duše 

Za to oko 

Ktorým v nás do nás hľadíš

Ďakujeme ti za dar svedomia

Za toho tichého  svedka Tvojej prítomnosti

Ktorý chodí s nami všade 

Bože chválime ťa za dar zákona vo svedomí 

Ty ktorý si Láska a stvoril si nás pre lásku

Ďakujeme ti za princípy spravodlivosti a solidarity

Ktoré si vložil do základov ľudskej civilizácie

Za súd a právo

Ktoré si vniesol medzi národy 

Aby si nás ochránil pred naším vlastným zlom 

Bože chválime ťa za dar písaného zákona

Ktorý si nám zjavil cez Mojžiša

A vysvetli nám ho                                                          

v Ježišovi Kristovi 

A vďaka ti Bože za zákon ducha milosti

Darovaný v Kristovi

V ktorom si nás oslobodil 

Od zákona hriechu a smrti 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému

Ako bolo na počiatku

tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov 

Amen

Požehnanie umenia

Nech nám Boh 

Stvoriteľ neba i zeme 

Udelí požehnanie

Tvorca nad tvorcami Autor nad autormi 

Ten kto k nám hovorí zo všetkého v každom čase 

Bezhlasými slovami umeleckého diela vesmíru

Nech žehná naše malé výtvory 

Nech žehná hudbe v liturgii

Symbolom v chráme

Nech žehná umeniu v bohoslužbách

Nech žehná umeniu v kultúre

Aby svojou krásou neukazovalo dolu na seba 

Ale hore na tajomstvo nad sebou

Nech v ľuďoch budí túžbu po večnosti

A uvádza nás do úžasu detí

Nech vidíme Tvoju slávu Bože 

A odzrkadľujeme ju vo svojich životoch 

V mene Otca Syna i Ducha Svätého 

Amen  

 

Krstné texty

Krst dieťaťa

Sľub rodičov

Drahí rodičia ...........

Prinášate svojho syna .....

k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu

Bohu tým aktom hovoríte:

ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa.

Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou:

Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojím dieťaťom. 

Zaväzujete sa, že budete v modlitbách verne bdieť nad.......životom.

Zaväzujete sa, že s pomocou Božej milosti pre svoje dieťa

vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha:

Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody.

Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom

nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske.

Ak je toto vaším vyznaním,

odpovedzte:

Áno, s Božou pomocou sľubujeme.

Sľub krstných rodičov 

Vážení krstní rodičia,

prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu,

aby život......dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený.

Zaväzujete sa, že budete svojimi darmi prispievať

k jeho duchovnému i ľudskému rastu.

Budete mu duchovnou, psychickou i materiálnou oporou

v časoch zápasov a núdze.

Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu

vo svojich modlitbách.

Budete oporou pre jeho rodičov,

aby ste im pomáhali zavŕšiť vznešené dielo manželstva.

Budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra.

Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok,

s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte:

Áno, s Božou pomocou sľubujeme

Požehnanie dieťaťa 

Sľub rodičov

Drahí rodičia ......

Prinášate svoje dieťa......

k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie.

Tým aktom Bohu hovoríte:

Ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácny dar

života nášho dieťaťa.

Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou:

Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojím dieťaťom. 

Zaväzujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života.

Zaväzujete sa, že pre neho s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha.

Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody.

Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu,

ktorá by ho uväznila v nezrelej láske.

Ak je toto vaším vyznaním,

odpovedzte:

Áno, s Božou pomocou sľubujem.

Krst dospelých 

Svoj život vo viere otváraš životu Trojjediného Boha, 

Veríš, že Boh - Otec, je tvoj Stvoriteľ.

Vkladáš mu svoj život do rúk, ako Autorovi

tvojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti,

vyznávaš, že on je Stvoriteľ a ty si stvorená bytosť. Veríš, že Boh - Syn je tvoj Spasiteľ.

Jeho obeť lásky prijímaš ako dar milosti,

Cez ňu ťa Boh zachraňuje od hriechu

a dáva ti neporušiteľný večný život Lásky.

Veríš, že v Kristovej smrti si našiel smrť pre svoje vzbúrené ja

A v Kristovom vzkriesení život pre nové Ja zrodené z Boha. 

Veríš, že Boh – Duch Svätý je tvoj Posvätiteľ.

Jeho moc, pôsobiacu v tvojom vnútri, prijímaš ako silu k celoživotnému procesu premeny.

Veríš, že vďaka jeho moci unikneš

porušeniu smrteľného sveta

a dosiahneš účasť na Božej prirodzenosti. Ak je toto tvoja viera odpovedz: Verím a vyznávam. 

odpoveď: Verím a vyznávam 

Ježiš Kristus sa ti stal životom, nech sa ti stane i cestou. 

Zaväzuješ sa, že Pán Ježiš Kristus ti bude cestou na všetkých tvojich cestách.

Obraz pravej humánnosti vyjadrený v Ježišovi budeš nasledovať za každých okolností, po všetky dni života.

Ako kamienok v mozaike Cirkvi – Tela Kristovho,

budeš všetkými darmi slúžiť iným k dielu lásky.

Tak naplníš poslanie, pre ktoré ťa Boh stvoril.

Ak prijímaš tento záväzok, odpovedz:

S Božou pomocou sľubujem.

Vyznanie a zmluva so spoločenstvom 

Vyznávaš, že Trojjediného Boha prijímaš ako základ svojho večného života, a historické biblické kresťanstvo za normu života a viery.

Ak je toto tvojím vyznaním,

odpovedz: Verím a vyznávam. 

Ako dieťa narodené z Boha si vštepený

do tejto vetve na veľkom strome Cirkvi.

V tejto komunite viery budeš prijímať aj udeľovať

prejavy Božieho Ducha.

Budeš sa učiť hovoriť pravdu v láske so svojimi blížnymi. Viesť život otvorený iným ľuďom,

pripravený povzbudzovať k láske a dobrým skutkom,

sám otvorený kritike a povzbudeniu.

Duchovnými, mentálnymi i materiálnymi darmi

budeš prispievať k rastu tela Kristovho.

Ak je toto tvoje rozhodnutie

odpovedz: Áno. 

Vítame Ťa v našej cirkevnej komunite.

Prijmi horiacu sviecu ako znak svetla.

Nes to svetlo, nech v tebe horí plameňom, ktorý sa nedá uhasiť.

Choď do noci budúcich dní ako dieťa svetla,

všade nes Kristov oheň: Svetlo Lásky, Pravdy, Čistoty, Spravodlivosti a Slobody.

V mene Otca Syna i Ducha Svätého Amen.  

 

Liturgia eucharistie

Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, 

ktoré sa podrobia procesu premeny, 

povstáva jeden chlieb, 

tak ako z miliónov hroznových bobúľ 

sa v procese premeny rodí víno, 

povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, 

aby sme sa poddali premene, 

ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, 

cirkev, nevesta Baránkova, 

a mocou Ducha svätého ponúka nám k tomu sám seba 

pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. 

Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, 

že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom svätým na telo Kristovo, 

aby ste sa zúčastnili na slávnosti večere Pánovej. 

Pozývam k účasti všetkých vás, 

ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí, 

že kto nehodne je chlieb a pije z kalicha Pánovho, 

previňuje sa proti telu a krvi Pánovej 

a tak je a pije odsúdenie. 

Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť

a oslavovať jeho zmŕtvychvstanie 

až dovtedy, kým nepríde v sláve. 

Oznamujem vám to, čo som prijal, že:

Pán Ježiš v tú noc keď bol zradený 

vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: 

Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, 

to čiňte na moju pamiatku.

A podobne keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: 

Pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, 

ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Vyznanie hriechov

Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania:

Skúmaj moje srdce Bože

Osvieť ho svojim Duchom.

Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia:

Poblúdenia tela

Poblúdenia činov

Poblúdenia vzťahov

Poblúdenia citov

Poblúdenia mysle

Poblúdenia vôle

Poblúdenia predstáv

Zbav ma aj skrytých vín

Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali

Stvor mi čisté srdce ó Bože

A obnov priameho ducha v mojom vnútri

Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred tebou

Bože, moja skala a moja ochrana

 

Svadobné texty

Svadobná zmluva

Príhovor 

Vážení snúbenci, stojíte tu na mieste zmluvy

S vami vaša rodina,

priatelia, spoločenstvo viery,

nad vami, okolo vás a vo vás

Ten, ktorý vás vytvoril a tvorí.

Prišli ste vykonať posvätný akt zmluvy. Stojíte na konci a na začiatku. Na konci dvoch osobných ciest a na začiatku jedinej spoločnej. Je to miesto smrti i zrodenia. Odumierate sami sebe, aby sa z vašich dvoch oddelených životov v Bohu zrodil jediný spoločný.

Idete zasadiť strom, na ktorom rastú tie

najdrahocennejšie plody – Život a Láska.

Skôr než vyrieknete svoj sľub,

pripomeňme si korene,

z ktorých strom manželstva vyrastá.

1. Manželstvo nie je iba dohoda dvoch ľudí, ale nové, Bohom tvorené bytie v jednote lásky.

2. Manželstvo vás nezaväzuje iba k vernosti vonkajšej inštitúcii, zaväzuje vás k vnútornej vernosti srdca.

3. Manželstvo nie je iba zmluvou dvoch ľudí. Je i vašou zmluvou s Bohom. Vaše Ja a Ty sa môže úplne spojiť iba v ňom, ktorý je Láska. Manželstvo môže dosiahnuť svoju plnosť, len ak bude svoj život čerpať z Božej plnosti.

4. Manželstvo je odrazom Božieho obrazu v nás. Záväzok vernosti vašej lásky bude trvalým záväzkom po všetky dni života, ako je trvalá vernosť Boha, ktorá nás podopiera z večnosti.

Skôr než vyrieknete svoj sľub, nechajte svoje vnútro stíchnuť pred Božou budúcnosťou.

Akt zmluvy

Podajte si teraz ruky na znak novej bytosti, ktorou sa z moci Božej lásky svojím manželstvom stávate.

Pohľad vnútra obráťte k Prameňu, z koho pochádza a ku ktorému sa vracia život i láska.

Nech Trojjediný Boh vaše krehké sľuby potvrdí svojou stálosťou, nech vaše spojené dlane vezme do svojej, do tej, ktorou rozdáva život celému vesmíru.

........... vyvoľuješ si tu prítomnú

........... jedinú spomedzi žien.

Dávaš jej sám seba, ako dar lásky.

Zaväzuješ sa milovať ju vždy a milovať ju celú,

nielen jej slávu, ale aj jej biedu.

Milovať ju takú, akú ju stvoril Boh.

Nie svoju predstavu,

ale skutočného človeka.

Na začiatku aj na konci cesty.

V čase narastania krídel aj v čase rozdúchavania popola.

V čase bozkov aj v čase bolestivých rozdelení.

Na ceste hore, aj na cestu dolu, až po ten posledný krok.

Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc odpovedz: Áno.

..........vyvoľuješ si tu prítomného

..........ako jediného spomedzi mužov.

Dávaš mu v dôvere samu seba,

pre všetky dni a miesta na vašej ceste.

Zaväzuješ sa milovať nielen jeho slávu ale aj jeho biedu.

Nie svoju predstavu,

ale skutočného človeka,

takého, ako ho stvoril Boh.

Na začiatku aj na konci cesty,

V rokoch pokojnej stálosti, aj v rokoch náhlych zmien,

V období radostných hostín lásky, aj počas pustých dní neporozumenia čakania a samoty.

Na ceste hore, aj na ceste dolu, až po ten posledný krok.

Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc odpovedz: Áno.

Osobný manželský sľub

Ja, ............,

beriem si teba, ......... , za svoju manželku.

Vyvoľujem si ťa ako jedinú z celého sveta.

Sľubujem, že ťa budem milovať, vážiť si ťa a pomáhať ti,

na začiatku aj na konci cesty.

Spájam svoj život s tvojím životom

v dobrom i zlom,

v čase hojnosti aj nedostatku,

v zdraví aj chorobe, až kým nás smrť nerozdelí.

Nech mi v tom Pán Boh pomáha.

Ja, .............,

beriem si teba,.............., za svojho manžela.

Vyvoľujem si ťa ako jediného z celého sveta.

Sľubujem, že ťa budem milovať, vážiť si ťa a pomáhať ti,

na začiatku aj na konci cesty.

Spájam svoj život s tvojím životom

v dobrom i zlom,

v čase hojnosti aj nedostatku,

v zdraví aj chorobe, až kým nás smrť nerozdelí.

Nech mi v tom Pán Boh pomáha.

Obnova svadobnej zmluvy

Príhovor

* Vážení manželia, prišli ste potvrdiť svoju manželskú zmluvu.

Konáte to pred Bohom, ktorý je tu

nad vami, okolo vás a vo vás.

Prišli ste potvrdiť posvätný akt zmluvy. Stojíte na konci a na začiatku. Je to miesto smrti a nového zrodenia. Znova odumierate sami sebe, aby sa vo vašich dvoch oddelených životoch v Bohu obnovil ten jediný spoločný.

Na strome tejto jednoty rastú tie najdrahocennejšie

plody – Život a Láska.

Skôr než znovu potvrdíte svoj sľub,

pripomeňme si korene,

z ktorých strom manželstva rastie:

1. Manželstvo nie je iba dohoda dvoch ľudí, ale nové Bohom tvorené bytie v jednote lásky.

2. Manželstvo vás nezaväzuje iba k vernosti vonkajšej inštitúcii, zaväzuje vás k vnútornej vernosti srdca.

3. Manželstvo nie je iba zmluvou dvoch ľudí. Je i vašou zmluvou s Bohom. Vaše Ja a Ty sa môže úplne spojiť iba v ňom, ktorý je Láska. Manželstvo môže dosiahnuť svoju plnosť, len ak bude čerpať z Božej plnosti.

4. Manželstvo je odrazom Božieho obrazu v nás. Záväzok vernosti vašej lásky bude trvalým záväzkom po všetky dni života, ako je trvalá vernosť Boha, ktorá nás podopiera z večnosti.

* Skôr kým potvrdíte svoj manželský sľub, nechajte svoje vnútro stíchnuť pred Božou budúcnosťou

Akt zmluvy

Podajte si teraz ruky na znak obnovenia tej novej bytosti, ktorou ste sa z milosti Božej vo svojom manželstve stali.

Pohľad vnútra obráťte k Prameňu, z koho pochádza a ku ktorému sa vracia život i láska.

Nech Trojjediný Boh vaše krehké sľuby potvrdí svojou stálosťou, nech vaše spojené dlane vezme do svojej, do tej, ktorou rozdáva život celému vesmíru.

..............potvrdzuješ, že si si tu prítomnú

..............vyvolil ako jedinú spomedzi žien.

Dávaš jej znova celú svoju bytosť ako dar lásky.

Zaväzuješ sa milovať ju vždy a milovať ju celú, nielen jej slávu, ale aj jej biedu,

Na začiatku aj na konci cesty,

V čase narastania krídel aj v čase rozdúchavania popola,

V čase bozkov aj v čase bolestivých rozdelení.

Na ceste hore aj na cestu dolu, až po ten posledný krok.

Ak je tvoje srdce pripravené, odpovedz:

Áno, s Božou pomocou sľubujem.

............. potvrdzuješ, že si si tu prítomného

.............vyvolila ako jediného spomedzi mužov.

Dávaš sa mu znova v dôvere pre všetky dni a miesta na cestách, po ktorých vás povedie Boh.

Zaväzuješ sa milovať nielen jeho slávu, ale aj jeho biedu,

Na začiatku aj na konci cesty,

V rokoch pokojnej stálosti, aj v rokoch náhlych zmien,

V období radostných hostín lásky, aj počas pustých dní neporozumenia čakania a samoty.

Na ceste hore aj na ceste dolu, až po ten posledný krok.

Ak je tvoje srdce pripravené, odpovedz:

Áno, s Božou pomocou sľubujem.