Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

 

Úvodný príhovor k súčasnému cyklu kázní:

„Podobnosť čisto zámerná“
Ježišove podobenstvá a dnešok
Prečo rozmýšľať o podobenstvách Ježiša Krista dnes na Cukrovej?

Ako staršovstvo zboru v spolupráci s homiletickou skupinou a br. Štefanom Markušom predkladáme v toto neľahké obdobie pred naše spoločenstvo – tak pre našu spoločnosť ako aj pre duchovnú rodinu – sériu zamyslení nad Ježišovými podobenstvami.

Podobenstvá predstavujú najznámejšie a najpôsobivejšie aspekty Jeho učenia. Veď viac ako jedna tretina Jeho učenia v synoptických evanjeliách je predkladaná cez podobenstvá. Podobenstvo bola komunikačná metóda a takmer primárny spôsob akým Ježiš vyučoval. V nich nám dáva Ježiš možnosť nahliadnuť do Jeho mysle, spôsobu rozmýšľania o svojom poslaní a o rôznych dôležitých otázkach života. A apoštol Pavel nás vyzýva: "Nech je také zmýšľanie vo vás ako bolo zmýšľanie Ježiša Krista", preto osvojovanie si myslenia a postojov Ježiša Krista by malo byť primárnou výzvou pre Jeho nasledovníkov. Naviac, podobenstvá predstavujú krásny príklad toho ako Ježiš  kontextualizoval svoju reč prostrediu, v ktorom žil, robil ju zrozumiteľnou a uveriteľnou. Našou úlohou je nielen poznať Božie slovo, výroky Ježiša, ale vstúpiť do neho, zahĺbiť sa v ňom a cez Božie slovo porozumieť svetu, v ktorom žijeme a jeho výzvam.

Keď rozmýšľame o podobenstvách napadajú nás nasledovné otázky:

Čo sú podobenstvá? Koľko ich je? Čo ich charakterizuje?  A ako ich čítať či vykladať? Pokúsme sme sa na tieto otázky stručne odpovedať.

Slovo podobenstvo je prekladom z gréckeho slova „parabolae“, čo znamená „prirovnanie pozorovaním“. Podobenstvo je teda „pozorovaná podobnosť” večného, transcendentného, s tým, čo je blízke našej každodennej životnej skúsenosti. Bolo metódou vyučovania v židovskej škole známou už v Starom zákone, keď sa zobralo niečo vonkajšie, pozorovateľné, zemské, hmatateľné, bežne zažívané na vysvetlenie istej duchovnej pravdy. Sú strohé, neposkytujú zbytočné informácie, často majú prvky preháňania či prekvapenia, niekedy sú predkladané pred poslucháča ako paradox, nútia nás rozmýšľať a až radikálne meniť naše myslenie a postoje.

Najjednoduchšie rozdelenie podobenstiev je na tie, ktoré majú nejaký dej a na tie bezdejové, prirovnávajúce podobenstvá. Ak prijmeme toto rozdelenie tak v synoptických evanjeliách nájdeme 7 prirovnávacích podobenstiev a 31 podobenstiev, v ktorých nachádzame nejaký dej.

Nuž a ešte - ako ich študovať, aby sme sa neminuli pravdy, ktorú prinášajú. Pravdu o Bohu, o Ježišovi Kristovi, o Jeho kráľovstve a o nás:

     - Každé podobenstvo prináša istú pravdu, hlavnú myšlienku o spomínaných skutočnostiach. Je našou úlohou presne identifikovať túto hlavnú myšlienku.

     - Porozumieť historickým súvislostiam, do akých bolo povedané, nájsť ten historický rámec, teda poznať kultúru, v akej Ježiš pôsobil a čo výpoveď daného podobenstva kultúrne znamenala vo vtedajšom svete a ako je relevantná pre dnešok.

     - Čo a aká udalosť vyprovokovala Ježiša, aby reagoval tak, že povedal podobenstvo. Inokedy Ježiš sám niečo prežil a cítil, že by to mal povedať iným, nuž pravdu toho vypovedal cez podobenstvo. Našou úlohou je správne popísať tieto situácie a hľadať vzťah k tomu, čo prežívame my.

     - Vnútorne reagovať na podobenstvo, zvnútorniť toto podobenstvo v nás a ako sa s tou pravdou podobenstva stotožniť, čo ona hovorí dnes do mojej situácie, akú výzvu k zmene pred nás predkladá, atď.

Nuž, do podobenstiev vstupujeme v čase, ktorý určite bude historicky označený ako čas vírusovej pandémie COVID-19. Môže táto naša ojedinelá situácia nejako k nám prehovoriť? A ako? Skúsme čítať tieto podobenstvá v kontexte tejto našej situácie. Takmer existencionálne.

Verím, že pri hlbšom rozmýšľaní nad Božím Slovom vyrieknutým vo forme podobenstiev prežijeme nové oslovenie pre výzvy, pred ktoré nás dnešok stavia. Ale najlepšie porozumieme podobenstvám a odpovieme na ich výzvy vtedy, keď sa staneme podobenstvom (citát Pavla Kailinga) pre svoje okolie, ktoré budú čítať a cez ktoré ono porozumie svojej  životnej  situácii.

Za staršovstvo zboru
Jozef Ban
14. 4. 2020

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

v nedeľu 9. 8. 2020:

Čítať ďalej...

PODOBNOSŤ ČISTO ZÁMERNÁ

je názov cyklu kázní, nad ktorými sa zamýšľame v tomto období.

Čítať ďalej...

AKTUÁLNE INFORMÁCIE počas prázdnin

o spoločných aktivitách aktualizované 30. 6. 2020:

Čítať ďalej...

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

od nedele 14. 6. 2020

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa